Adatkezelési tájékoztató

Ennek az adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy azok számára, akik az Enterol Kft. (a továbbiakban: Enterol) által működtetett honlapot használják, előzetes tájékoztatást nyújtson arról, hogy az Enterol milyen személyes adatokat milyen célból kezel, valamint felvilágosítást adjon az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb fontos információkról.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Enterol Kft. honlapján (www.enterol.hu) folyamatosan elérhető.

Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő az a személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

A személyes adatok kezelője: az Enterol Kft.

Cím: 2040 Budaörs, Károly király u. 90.

Telefon: +36 23 500 083

E-mail: enterol@enterol.hu

Honlap: www.enterol.hu

Milyen személyes adatot kezel az Enterol?

Személyes adatok közvetlenül Öntől származhatnak. Az ilyen személyes adatok az alábbi kategóriákba sorolhatók:

 • Kapcsolattartási adatok, így cím, e-mail cím és telefonszám; választott kommunikációs csatornák

Az adatkezelés jogalapja

Különböző jogalapokra támaszkodunk az Ön személyes adatai kezelése érdekében:

 • Szerződés: Ha Ön magánszemély tagunk, az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja rendszerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja (így a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos jogok teljesítése vagy gyakorlása). A személyes adatok megadása önkéntes, de adatok megadása hiányában lehetséges, hogy nem leszünk képesek Önnel a tagsági jogviszony létrehozására vagy az Önnel való kapcsolattartásra.
 • Hozzájárulás: Egyes esetekben hozzájárulást kérhetünk az adatkezeléshez (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján), így a rendezvényekkel, hírlevelekkel és tájékoztatásokkal kapcsolatos kommunikációhoz. Az érintett hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Jogos érdek: az adatkezelés az Enterol azon jogos érdekén is alapul, hogy az elősegítse az Önök és az Enterol közötti folyamatos kapcsolattartást (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján).

Az adatkezelés céljai, kezelt adatok köre

Adatkezelés célja Kezelt adatok köre
Az Enterol által nyújtott szolgáltatások biztosítása, kapcsolattartás Vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama

 Az adatkezelést az Enterol az adatkezelés fent leírt céljának megvalósulásához szükséges ideig és a polgári jogi igények érvényesítésére rendelkezésre álló ideig illetve az adatok törléséig, kötelező adatkezelés esetén a törvényben meghatározott ideig folytatja.

 Adatok megismerésére jogosultak köre

Az Ön adataihoz az Enterol-on belül az ügyvezetők, valamint az Enterol alkalmazásában adminisztrátorok férnek hozzá.

 Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. Ön továbbá érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik:

 1. Hozzáférés joga: Önnek joga van megtudni, hogy rendelkezünk-e Önről személyes adatokkal vagy sem, és ha igen, akkor Ön felvilágosítást kérhet az Önre vonatkozó személyes adatokról. Többek között az olyan kérdésekre is kötelezettségünk válaszolni, hogy miért kezelünk valamely személyes adatot, hogy milyen adatokkal rendelkezünk, és hogy kinek adtunk hozzáférést az adatokhoz. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják e hozzáférési jogokat.
 2. A helyesbítéshez való jog: Kérésre kötelezettségünk kijavítani a pontatlan személyes adatokat, vagy ki kell egészítenünk a hiányos személyes adatokat.
 3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatokat kötelesek vagyunk törölni.
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.
 5. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön meghatározott feltételek esetén jogosult arra, hogy személyes adatait, melyekhez hozzáféréssel rendelkezünk, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapja, és ezt követően Ön jogosult arra, hogy az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ebben Önt meggátolnánk.
 6. A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog és ezen jog gyakorlása alapos, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább a tiltakozást érintő célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel. Ez a jog nem illeti meg Önt, amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés (így a velünk fennálló tagsági viszony) teljesítése érdekében szükséges.
 7. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a személyes adatok kezeléséről szóló Európai Uniós rendeletet.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: http://naih.hu

Az adatkezelés irányelvei

Az Enterol a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A személyes adatait az Enterol bizalmasan kezeli és felelősséget vállal azért, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak teljes mértékben megfelel. Az Enterol minden tekintetben betartja az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.

Az Enterol fenntartja a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben vagy a joggyakorlatban bekövetkező változások esetén a jelen adatkezelési tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül ezen változásoknak megfelelően módosítsa. A személyes adatai valódiságáért az érintett felel, valótlan adatokból eredő károkért az Enterol nem vállal felelősséget.

Az Enterol jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az adatkezelési tájékoztató módosításának esetén az Enterol a www.enterol.hu honlapon történő közzététele útján értesíti az érintettet. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.